World Wide Web Consortium (W3C) har slagit fast WCAG 2.1 som rekommenderad standard. Antagligen uppdateras även Europeiska standarden EN 301 549, så att den hänvisar till WCAG 2.1 AA istället för 2.0 AA. Om det sker kommer WCAG 2.1 bli en del av de krav som den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service hänvisar till. WCAG 2.1 är helt bakåtkompatibel med WCAG 2.0 vilket innebär att de gamla riktlinjer inte är ändrade.

Inom principen Möjlig att uppfatta kommer 6 nya riktlinjer

1.3.4 Orientation

Många personer har sin skärm fastsatt på till exempel en rullstol och har inte möjlighet att vrida på enheten. Därför ska användargränssnittet eller systemets funktioner inte vara byggda så att användaren tvingas att hålla sin enhet åt ett visst håll (liggande eller stående), om det inte är nödvändigt. Det skulle till exempel kunna handla om en applikation som simulerar ett piano och som kräver att enheten är i liggande läge för att ge tillräckligt med utrymme för att alla pianotangenter ska vara tillgängliga och användbara.

1.3.5 Identify Input Purpose

Vanliga inmatningsfält såsom namn, gatuadress eller användarnamn ska märkas upp i koden på ett standardiserat sätt så att det blir enklare att till exempel använda auto-complete. En annan fördel med standardiserade namn på inmatningsfält är att användare med kognitiva begränsningar eller ett begränsat ordförråd lättare kan lära sig vad som ska matas in i de olika fälten.

1.4.10 Reflow

I praktiken innebär reflow krav på responsiv design. Riktlinjen säger att innehåll ska kunna presenteras utan att information eller funktionalitet går förlorad på en 320X256 pixlars skärm (ungefär bredden på en Iphone 5) och utan horisontell scroll (finns undantag för innehåll som kartor, diagram, spel med mera). Samma effekt (320 pixlar) uppnår man också på en normal desktopskärm (1280 pixlar bred) som zoomats in 400 procent.

1.4.11 Non-Text  Contrast

Kravet på kontraster (1.4.3) utökas till att även gälla innehåll i grafiska objekt, såsom knappar och andra kontroller vilket är bra för personer med olika former av synnedsättningar.

1.4.12 Text Spacing

Kravet innebär att användaren ska kunna öka avståndet mellan stycken, rader, ord och tecken upp till en viss gräns utan att innehållet krockar, exempelvis en rubrik som lägger sig över texten. Det här hjälper personer med olika former av lässvårigheter och nedsatt syn.

1.4.13 Content on Hover or Focus

Innehåll som visas vid tangentbordsfokus eller när pekaren förs över en komponent, till exempel pop ups, tooltip eller liknande ska kunna kontrolleras av användaren. Om komponenter exempelvis skymmer innehåll måste de kunna flyttas eller stängas av användaren. Den här typen av innehåll ska också kunna uppfattas av användare och får till exempel inte försvinna om det tar tid för en person att navigera sig dit.

Inom principen Hanterbar kommer 5 nya riktlinjer

2.1.4 Character Key Shortscuts

Riktlinjen innebär att snabbkommandon bara består av ett tecken måste kunna stängas av eller ändras av användaren. Detta kan vara viktigt för personer med handskakningar eller som använder röststyrning för att undvika att hen av misstag aktiverar snabbkommandon.

2.5.1 Pointer Gestures

All funktionalitet som kräver att användare utför någon mer komplicerad rörelse såsom svajpning eller använda två fingar på en pekskärm måste kunna ersättas av en pekare genom klick, dubbelklick eller dylikt. Personer med nedsatt finmotorik eller med andra motoriska begränsningar behöver också kunna använda systemet.  

2.5.2 Pointer Cancellation

För att användare inte ska aktivera funktioner av misstag när de till exempel rör vid en touchscreen införs kriterier för när händelser ska aktiveras. Händelser ska till exempel ske när en knapp släpps upp, inte när användaren klickar eller tycker ”ner”. Riktlinjen innehåller även krav på att klick eller tryck ska kunna avbrytas eller ångras.

2.5.3 Label in Name

Om det finns knappar med text på ska samma text finnas som en maskinläsbar etikett (exempelvis aria-label). Detta är viktigt för personer med nedsatt motorik och som använder röststyrning för att de ska kunna aktivera knappen. När det gäller Label in name är det dessutom viktigt att texten ligger först i den maskinläsbara koden.

2.5.4 Motion Actuation

Funktioner som triggas genom att användaren till exempel skakar, vrider eller rör enheten måste kunna stängas av och även ha alternativa kontroller, till exempel kunna styras genom användargränssnittet. Detta är viktigt för personer som kanske inte har möjlighet att skaka eller röra enheten, till exempel någon som har enheten fastsatt vid en permobil.

Inom principen Robust tillkommer 1 ny riktlinje

4.1.3 Status Messages

Status- och felmeddelanden som förändras dynamiskt måste kunna kommuniceras eller meddelas användaren utan att vara i fokus. Det kan till exempel handla om en användare som lägger till innehåll i en varukorg, bredvid varukorgen markeras detta med en ikon eller siffra som markerar att varukorgen uppdaterats. Användare som zoomar eller använder skärmläsare riskerar att missa uppdateringen om inte hjälpmedlet uppmärksammar användaren på detta. Använd till exempel ARIA live regions för att uppnå det.

WCAG och kommande svensk lagstiftning

Tillgänglighetsstandarden Web Content Accesibility Guidelince (WCAG) ligger till grund för bland annat den svenska kommande lagen om tillgänglighet till digital service. WCAG ger oss möjlighet att ta fram digitala tjänster där  användaren har kontroll över sin upplevelse och kan göra de eventuella anpassningar hen behöver.