När lagen om tillgänglighet till digital offentlig service blir verklighet får Sverige en lag som innebär att offentliga sektorns webbplatser ska vara tillgängliga och följa den internationella standarden för tillgänglighet, WCAG 2.1 AA. Vi hoppas att det leder till att svenska webbplatser blir mer tillgängliga för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Lagförslaget bygger på det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet, ett EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. EU-direktivet anger den lägstanivån som alla EU-länder måste följa. Det svenska lagförslaget följer naturligtvis EU-direktivet men några av kraven i lagförslaget innebär faktiskt en skärpning av Eus lägstanivå. Vi kan alltså komma att få skarpare krav än resten av EU-länderna.

Vilka kommer att omfattas av den nya lagen?

Lagen föreslås gälla:

 • alla statliga och kommunala myndigheter
 • beslutande församlingar i kommuner och landsting
 • offentligt styrda organ (i stort sett de flesta kommunala företag)
 • privata aktörer som bedriver yrkesmässig verksamhet med offentlig finansiering inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg.
 • enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd som erhåller statsbidrag för ersättning för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.

Digital offentlig service ska följa WCAG 2.1 AA

I det svenska lagförslaget föreslår man att lagen ska gälla för ”digital offentlig service”, det vill säga tjänster eller information som en offentlig aktör tillhandahåller via en teknisk lösning. Webbtillgänglighetsdirektivet pratar om webbplats, intranät och applikationer. Det svenska förslaget leder till en mer teknikneutral lagstiftning som tar höjd för dagens snabba teknikutveckling. Exakt vad som går in under begreppet teknisk lösning är inte klart än. Webbplatser, intranät och mobila applikationer är självklart, eftersom det är där som miniminivån ligger i webbtillgänglighetsdirektivet.

Webbplatser, intranät, appar och de dokument som sprids via dessa ska uppfylla den europeiska standarden för tillgänglighetskrav lämpliga för upphandling av IKT (EN 301 549) som i sin nya version pekar mot WCAG 2.1 nivå AA. Med största sannolikhet blir detta den nya harmoniserade standarden.

Kommentarsfunktion och tillgänglighetsutlåtande

Det måste finnas någon form av kommentarsfunktion som besökarna ska kunna använda för att påtala brister när det gäller tillgänglighet. Och i samband med det även begära att få det åtgärdat eller kunna begära ut information som av någon anledning inte kunnat göras tillgänglig.

Det ska också finnas vad som kallas för ett tillgänglighetsutlåtande som talar om för besökarna om det finns innehåll som inte kunnat göras tillgängligt och anledningen till det. Exakt hur tillgänglighetsutlåtandet ska se ut kommer det att finnas mallar för.

Innehåll i sociala medier kan omfattas av lagen

I det svenska lagförslaget föreslås att den digitala service som man erbjuder via en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt ska följa tillgänglighetskrav. Det innebär till exempel att man som avsändare till exempel ska texta filmer som läggs ut i sociala medier, även om man inte har kontroll över kanalen eller mediet i sig. Även inbäddat innehåll, till exempel filmklipp och annat som hämtas in från en extern källa ska så långt det är möjligt vara tillgängligt. Som avsändare har man ju fortfarande kontroll över själva materialet.

Den här bestämmelsen är faktiskt en förstärkning i det svenska lagförslaget. Webbtillgänglighetsdirektivet undantar tredjepartsinnehåll som myndigheten inte betalar för eller kontrollerar medan det svenska förslaget menar att även det innehållet ska vara tillgängligt så det är möjligt.

Vilka datum är det som gäller?

EU-direktivet gäller från och med 23 september 2018. Lagen träder i kraft 1 januari 2019 och enligt lagförslaget gäller dessa datum: 

 • Nya webbplatser ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser (som publicerats innan lagen börjar gälla), samt tidsberoende media (video m.m) ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2020.
 • Befintliga intranät som publicerats före 23 september 2019 omfattas av kraven när de genomgår en omfattande översyn.
 • Nya intranät som publicerats efter 23 september 2019 omfattas av kraven från och med detta datum.
 • Innehåll via tredjepartslösningar gäller allt material som görs tillgängligt efter den 22 september 2020.
 • Publika appar ska uppfylla kraven från och med 23 juni 2021.

Regeringen eller myndighet ska speca krav och tekniska lösningar

Idag säger EU-direktivet att lägstanivån kommer att ligga på WCAG AA. Men i Sverige kan det komma striktare krav. Men alla detaljer, såsom exakt vilka krav som kommer att gälla, vilka tekniska lösningar som innefattas eller hur tillgänglighetsutlåtandet ska se går inte att läsa ut ur det nya lagförslaget utan regeringen föreslår att antingen regeringen eller den myndighet som regeringen utser ska ta fram föreskrifter som reglerar det.

Myndigheten för digitalisering av offentlig sektor kommer att få ansvar för det här området. Enligt förslaget ska tillsynsmyndigheten ansvara för utbildning och information, övervakning, rapportering samt uppföljning. Myndigheten ska också kunna förelägga om vilka åtgärder en offentlig aktör ska vidta för att uppfylla kraven. Och om föreläggandet inte följs förena ett nytt föreläggande med vite.

Behöver du lära dig mer om tillgänglighet på webben?

Anmäl dig till vår en endags-kurs i tillgänglighet. Vi går igenom WCAG-kriterier på A och AA-nivå så att du som designar, beställer, ansvara för, skriver eller upphandlar förstår kraven och vet vad ni behöver göra för att nå upp till dem.

Sugen på att läsa hela lagförslaget på Regeringens webbplats?