Kort om uppdraget

Agil förändringsledning med team sektionsledningen på Digital Utveckling.

Med mig in i uppdraget hade jag en stor kompetens kring och förståelse för de behov och utmaningar som organisationer och team står inför och hur de på bästa sätt kan ta action på utmaningarna. Det gällde att skapa en förståelse för och sätta ramarna för helheten; den agila resan, och för de agila utmaningar på en organisations- och teamnivå som var hindrande i resan mot en agil kultur, ett agilt ledarskap och ett agilt arbetssätt. Strukturer och hierarkier, är svårmanövrerbara, men genom agil styrning, agila ramar och agil kompetens kan man styra om kursen i riktning mot en agil organisation.

Jag startade SAFe-resan i agil styrning, genom att:
• coacha team sektionsledningen och teamen genom den agila resan
• skapa kulturer och actions för att nå dessa kulturer
• ta fram en Agil handlingsplan med kulturteman som möjliggörare för nya agila arbetssätt samt en Roadmap med mål/delmål och aktiviteter 1 år framåt.

Jag startade SAFe-resan i agila ramar, genom att:
• skapa en struktur med roller, mandat, ramar och metod inklusive SCRUM
ta fram en Överenskommelse om agila arbetssätt för alla agila team, som kvalitetssäkrade det agila arbetssättet och gav teamet ett delegerat ansvar.

Jag startade SAFe-resan i agil kompetens, genom att:
• utbilda och coacha tre ledare och deras respektive team, vid 6 tillfällen, 2 halvdagar per grupp, via Zoom med workshops i break-out-rooms.

Förändringsmodellen ADKAR är applicerbar på min agila resa på den statliga myndigheten. Modellen utgår ifrån tankesättet att förändring inte är punktuell
utan sker stegvis i en process. I varje steg i processen släppte jag en delleverans. Delleveranserna skapade tillsammans en hel leverans av förändring.

A (Awareness) – Identifiera, formulera och kommunicera Varför
Förståelse för den agila resan o dess vinster och den agila coachens roll över tid.
Rollbenämning som ger förståelse: Agil verksamhetsutvecklare.
Kulturteman: Leveranskultur, Teamkultur, Lärandekultur och Tillitsfull kultur,
som främjar ett visst beteende.

D (Desire) – Motivation, bygga viljan, engagerade ledare
Agil handlingsplan. Vision, strategi och roadmap för den agila resan, på en organisations- och teamnivå.

K (Knowledge) – Kunskapen att prestera optimalt
Verklighetsbaserade agila utbildningar om agila utmaningar på en organisations- och teamnivå och coachning som är direkt kopplad till den egna rollen, teamet och organisationen. Indelad i två tillfällen: organisation (SAFe) och team (SCRUM).

A (Ability) – Möjligheten att prestera optimalt - processer
Överenskommelse om agila arbetssätt. Struktur med roller, mandat, ramar och
metod inklusive SCRUM.

R (Reinforcement) – Förstärkning av den agila förmågan
Tillbaka till kontoret efter utbildningen så förverkligas de rekommendationer som den agila utbildningen utmynnade i.


Anna Strömberg är senior konsult på Metamatrix och har jobbat som agil verksamhetsutvecklare i flera kunduppdrag.