Vi utför behovsanalyser och förstudier utifrån dina mål och ambitionsnivå. Beroende på vad du vill ha lägger vi upp projektet så att det är anpassat efter just din organisations behov och förutsättningar.

Målbild och identifiera målgrupper

Med utgångspunkt i verksamhetens mål hjälper vi till att formulera effektmål för den kommande webblösningen. Tillsammans identifierar vi sedan målgrupperna, det vill säga de användare som förväntas genomföra olika handlingar som leder fram till att effektmålen uppfylls.

Om det behövs genomför vi en nulägesanalys som ger en bild av vad som behöver förändras, samspelet mellan olika insatser på webben/intranätet och övriga mer verksamhetsorienterade aktiviteter.

Insamling och värdering av behov

Den externa webbplatsen eller intranätet är till för att användarna effektivt ska kunna göra det de kom till webbplatsen för att göra, lösa en uppgift eller få den hjälp de behöver. I den här fasen är det viktigt att skilja på användarnas faktiska behov och de önskemål om funktionalitet och lösningar som ofta redan finns i organisationen. I vår analys och förslag till lösning tar vi hänsyn till båda dessa aspekter.

I den här fasen utgår vi från de kommande användarna av webbplatsen eller intranätet. Under strukturerade former ber vi användarna att beskriva sin vardag och förklara vilket stöd eller verktyg som krävs för att de ska kunna genomföra viktiga eller vanligt förekommande uppgifter. Vi pratar om deras behov och vad de vill veta, känna eller göra på den kommande webbplatsen eller intranätet.

Sammanställning och analys

Underlaget från behovsinsamlingen dokumenteras och sedan går vi tillsammans igenom det med er projektgrupp och analyserar materialet. I detta skede är det viktigt att behålla spårbarheten, det vill säga kunna visa på kopplingen mellan behovsanalysen, användarna och deras behov och ett eventuellt lösningsförslag.

Leverabler knutet till detta steg kan vara såväl personas för att göra målgruppen mer levande, en effektkarta eller en kundresekarta.