Mål för era digitala satsningar

Behöver ni se över affärsmålen för exempelvis er webbplats? Har ni mål som är mätbara, som knyter an både till era övergripande verksamhetsmål och besökarnas drivkrafter?

Mål som är svåra att mäta och följa upp eller som inte riktigt hänger ihop med besökarnas drivkrafter eller era verksamhetsmål, gör ibland mer skada än nytta. Att inte alls ha mål är att elda för kråkorna.

Få hjälp med ert målstyrningsarbete så att det hänger ihop från er övergripande verksamhetsstrategi ner till den enskilda digitala funktionen eller webbsidan. Så att ni kan verifiera vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Målgruppsanalyser

Vad vet ni om era målgrupper, deras drivkrafter och behov? Har ni tillräckliga kunskaper om hur besökarna förväntar sig att ni möter deras behov?

 • Vad har ni koll på?
 • Vad saknas i ert underlag?
 • Hur löser ni bristerna?
 • Kom överens internt om slutsatserna.

Med koll på målgrupperna kan ni sedan prioritera vilka som är viktigast, för att hushålla med resurser och optimera såväl förvaltning som utveckling.

Innehållsinventering

Hur bra koll har ni på allt ert innehåll? Få grepp om läget kring sådant som sökmotoroptimering, språkregler och besökarnas förväntningar.

Vad består ert innehåll av? Vilka webbsidor, pdf-filer, bilder och annat är åtkomligt för era besökare? Exempelvis kan dubbletter och gamla versioner skapa stora problem, såväl juridiskt som imagemässigt.

 • Inventera för nulägesbild.
 • Ta fram stöd för löpande koll på läget.
 • Säkra era skribenters kompetens i att skriva för digitala kanaler, för just era målgrupper.
 • Red ut vilken volym av innehåll ni klarar av att ta hand om över tid.
 • Optimera er innehållsförvaltning.
 • Håll ihop produktionen för olika ändamål och plattformar.
 • Hantera och möt interna krav.

En ändamålsenlig förvaltningsorganisation

Hur ert strategiska, taktiska och operativa arbete är strukturerat påverkar era resultat. Därför är er förvaltningsorganisation så viktig!

Få hjälp med att reda ut:

 • Strategisk ledning - varför ni gör något.
 • Taktisk nivå - hur ni gör det.
 • Operativt arbete - vem som gör vad och när.

Med tydliga processer anpassade efter er verklighet håller ni kvalitet över tid.

Roller och mandat

Hur kravställer ni internt era olika tjänster och relationer? Vilka medarbetare behöver kunna vad och vem beslutar vad är frågor som ofta behöver processas. Ju tydligare och mer accepterad rollfördelning, desto effektivare och trevligare arbetsdag.

Få hjälp att ta er genom processen att skapa en vardag där alla är trygga i sitt respektive uppdrag och känner delaktighet i måluppfyllelsen. Där ni inte fastnar i interna resursfördelningsfrågor utan istället kan fokusera på att åstadkomma nytta för verksamheten och målgrupperna.

Viktigt att ni har ledningsstöd

Er ledningsgrupp behöver stå samlade bakom era digitala satsningar. Ni behöver en vardag där medarbetarna känner stöd och frihet att driva på er digitala utveckling mot era gemensamma mål. En förutsättning är att ledningen också känner sig trygg i sin roll i ert digitala arbete, för att inte riskera att fastna i exempelvis mikrostyrning.

I en idéburen organisation är det ofta nödvändigt att processa hur valda ledare förhåller sig till den del av organisationens digitala kommunikation som oftast utförs av anställd personal.