Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. SKL är en nätverksbaserad organisation. Visionen är att SKL:s medlemmar och medarbetare ska kunna nätverka, samarbeta och producera resultat ännu bättre och effektivare med hjälp av ett forum för digital samverkan.

Det finns ett uttalat behov av samverkan mellan SKL och dess medlemsorganisationer, men även mellan de olika organisationerna. Och eftersom det redan finns etablerade fysiska möten och forum är behovet just nu att ta fram ett digitalt verktyg för dialog för att användas till exempel mellan socialchefer eller bygglovshandläggare.

Målbild, handlingsplan och kravspecifikation

Metamatrix fick uppdrag av Avdelningen för digitalisering på SKL att genomföra en förstudie, dels i syfte att ta fram en målbild för plattformen och dels i syfte att ta fram en konkret handlingsplan för hur arbetet ska fortsätta. Förstudien ligger till grund för det vidare arbetet med en kravspecifikation och utmynnade i ett förslag till konkret handlingsplan.

Med hjälp av workshops, telefonintervjuer med SKL:s anställda och medlemmar och en omvärldsanalys resulterade förstudien i:

  • en designbrief som beskriver effektmål, prioriterade målgrupper och designprinciper för den kommande plattformen.
  • en målgruppsbeskrivning i form av enklare Personas, som beskriver målgruppernas behov
  • inspirerande exempel på digitala samverkanslösningar i världen och varför de blivit framgångsrika
  • en handlingsplan med olika modeller att tillämpa som underlag för nästa steg

Vill du höra mer om hur vi arbetade med förstudien till Sveriges kommuner och landsting eller står du i begrepp att själv genomföra något liknande? Kontakta Frida Hallén så hjälper vi dig!