Officersförbundet och Försvarsförbundet är båda fack- och yrkesförbund som arbetar för att anställda inom försvarsmakten ska få så bra anställningsvillkor som möjligt. De driver intressefrågor och medverkar i beslutprocesser som påverkar anställdas arbetssituation och villkor.

Under 2015 upphandlade förbunden gemensamt ett nytt webbpubliceringssystem för sina webbplatser. Metamatrix vann upphandlingen.

Krav CMS: enkelt, skyddade sidor och inloggning

Officersförbundet och Försvarsförbundet var i behov av ett webbpubliceringssystem som är enkelt för redaktörerna att använda, som kan skapa och anpassa innehåll, hantera skyddade sidor och inloggning samt presentera olika versioner av det publicerade innehållet. Efter våra rekommendationer valde de Episerver CMS.

Två beställare kräver samarbete och hårda prioriteringar

Den stora vinsten i projektet var också den största utmaningen. Eftersom både Försvarsförbundet och Officersförbundet var beställare i webbprojektet behövde de enas kring krav på systemet och komma överens om vilka av målgruppernas behov som skulle få styra. Detta gällde både konceptet och funktionaliteten.

En annan utmaning var den begränsade kalendertiden i kombination med att webbplatserna skulle integreras med ett medlemssystem. Det krävde hårda prioriteringar och ett nära samarbete mellan de båda förbunden, oss och övriga leverantörer i projektet.

Trovärdig, medlemsnära och engagerade

Vi inledde projektet med att ta fram effektmål, målgrupper och designprinciper för respektive organisation som låg till grund för beslut kring struktur, design och löpande prioriteringar.

Medlemmar, presumtiva medlemmar och förtroendevalda är prioriterade målgrupper för webbplatserna. Effektmålen handlar bland annat om att öka antalet medlemmar, öka antal förtroendevalda och minska det administrativa arbetet kring medlemshantering.

Designprinciperna, det vill säga hur webbplatsen ska upplevas, är att de ska vara trovärdiga, medlemsnära och engagerande.

Under designprocessen gjorde vi så kallade stilplattor, tog fram designskisser och till sist en digital stilguide (designmanual).

Effektivt med samma kodbas under utvecklingstiden

Under utvecklingen delade Försvarsförbundets och Officersförbundets nya webbplatser kodbas och låg länge i samma installation i Episerver. Det var ett effektivt och värdefullt samarbete som båda organisationerna tjänade på – både kostnadsmässigt och redaktionellt. I slutet av projektet delade vi dock på webbplatserna till varsin installation, så att varje förbund skulle kunna arbeta enskilt och påverka utvecklingen av webbplatserna på det sätt de ville.

Utvecklingen i Episerver gjordes enligt den agila metodiken Scrum. Det innebär att utvecklingsarbetet delas in i etapper som sedan visas upp löpande för kunden. Innan vi började utveckla sammanställdes en prioriterad kravlista över de behov och önskemål som har kommit upp under de inledande faserna.

Utbildning i Episerver och redaktörsstöd

Inför att förbunden skulle börja lägga in innehåll på webbplatserna höll vi en redaktörsutbildning i Episerver och gav även löpande redaktörsstöd under tiden.

Responsivt ramverk, integration med Mysoft och inlogg med BankId

Lanseringen var i mars 2016. Webbplatserna är byggda i EPiServer 8 och gjordes responsiva med hjälp av ramverket Twitter Bootstrap. Det finns integration till medlemssystemet Mysoft i Microsoft Dynamics, så att medlemmarna kan logga in på webbplatsen och se sina kollektivavtal och annan information anpassad just för dem samt anmäla sig till kurser. Inloggning sker via BankId eller mobilt BankId.

Vid lanseringen tecknade vi samarbetsavtal mellan Metamatrix och respektive fackförbund, för optimering och förvaltning av webbplatserna.