Vi har valt att lösa denna utmaning genom att bemanna uppdragen med expertteam. Och genom att arbeta med dokumenterade användarcentrerade metoder och agil utvecklingsmetodik. Medlemmarna i teamet utmanar och peppar varandra att åstadkomma något extra och med gemensamma krafter och olika perspektiv löser vi uppgifter på oväntade sätt. Vårt teamarbete minskar även personberoendet i långa uppdrag samtidigt som vi sprider kunskaperna om våra kunders utmaningar på flera medarbetare.

Användarnas behov i främsta rummet

Vi är övertygade om att det är användarna som har de bästa kunskaperna om hur en verksamhet ska utvecklas, hur ett system ska se ut och fungera samt hur information ska kommuniceras.

Kunskap om användarna, deras förutsättningar och önskemål får vi fram genom att använda oss av vetenskapligt beprövade användarcentrerade metoder och perspektiv. Exempel på metoder är olika intervjutekniker, workshopkoncept och användningstester. Våra lösningsförslag blir därmed väl förankrade och testade av dem de är till för, vilket innebär att brister upptäcks tidigt i processen.

Vi använder oss av olika former för dokumentation – allt ifrån personas, kundresor och scenarier till effektkartor eller rapporter. 

Resultatet för våra kunder är effektiva utvecklingsprocesser med hög deltagandegrad från såväl våra kunder som deras användare.

Hög tillgänglighet underlättar för alla

Metamatrix har hjälpt många kunder att göra sina webbplatser tillgängliga för användare med särskilda behov eller tekniska förutsättningar. I praktiken innebär det ofta att riktlinjer såsom WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se) gås igenom, samt att html-koden anpassas så att den validerar mot de formella specifikationerna.

Att bygga en tillgänglig webbplats innebär även att göra webbplatsen och innehållet tillgängligt för så många typer av användare som möjligt samt för sökmotorer, mobiltelefoner och pekplattor. Så här arbetar vi med webbtillgänglighet.

Iterativt utvecklingsarbete

Grundläggande för Metamatrix utvecklingsarbete är det iterativa förhållningssättet, det vill säga vi tar fram ett första, mycket enkelt, förslag – en prototyp – som testas. Denna vidareutvecklas och testas igen och så vidare.

Prototypen kan vara alltifrån en ”skelettskiss” som visar vilken information som ligger var på sidan, till en i stort sett färdig och klickbar HTML-sida och navigationsstruktur.

Styrkan i att börja med enkla skisser och testa dem är att det är enklare för användaren att förkasta det som inte känns riktigt rätt, till skillnad från att ställas inför något som är nästan färdigt.

Ju mer genomarbetad prototypen är och ju fler tester som genomförs, desto smidigare går utvecklingen – och desto nöjdare användare!

Scrum och agil utveckling

Scrum bygger på antagandet att vi inte exakt vet vad slutresultatet ska bli. Det kräver att teamet är förändringsbenäget och villiga att ifrågasätta tidigare vägval och beslut. Metoden passar oss och våra kunder bra. Av erfarenhet vet vi att i stort sett alla projekt förändras under projektets gång. Teamet kommer till nya insikter ju mer information vi får, omvärlden förändras och nya förutsättningar, krav och önskemål kräver ett anpassningsbart arbetssätt. Arbetssättet stärker vår relation till kunden. Vi vill arbeta nära dig som kund med täta avstämningar eftersom vi vet att det ger resultat.

I Scrum prioriteras interaktion mellan människor framför processer och verktyg. Det betyder att fungerande kod är mer värdefullt än omfattande teknisk dokumentation. Samarbete är viktigare än diskussioner om kontrakt och formella kravdokument. Förändring är viktigare än att till punkt och pricka följa en utstuderad plan. För Metamatrix del är vi-känslan viktig att uppnå, det vill säga att vi arbetar tillsammans med kunderna som ett gemensamt team.

En sprint löper över 2-3 veckor

Vi delar in projektet i intervaller, eller ”sprintar” som vanligtvis löper över 2-3 veckor. Mot slutet av en sprint presenterar vi vad som har gjorts i sprinten och passar samtidigt på att diskutera hur samarbetet fungerat och framför allt hur vi kan få nästa sprint att fungera bättre. Avstämningen kallas för sprintdemo.

Sprintupplägget innebär att du som kund får god insyn i hur projektet löper, både vad gäller kvalitet, resurser och tid. Srintmötena blir naturliga avstämningspunkter för att ta upp det som avviker från plan och diskutera hur det ska hanteras.

Som kund får ni även veckorapporter från våra projektledare för att ni på så sätt ska kunna fatta beslut om tid, kostnader och resurser.