Våra erbjudanden inom UX och Design

User research – Vi utför användarstudier under uppstarten av projekt för att få förståelse för användarna och deras behov. Studierna kan vara delar av eller en hel förstudie. Researchen är en viktig del av UX-arbetet eftersom många av design- och utvecklingsbesluten vilar på den.

Användarintervjuer - Användarintervjuer ger kvalitativa insikter i användarnas behov och utmaningar. Vi har lång erfarenhet av att genomföra intervjuer, analysera och sammanställa resultatet som sedan ligger till grund för designbeslut och utvecklingsinsatser.

Designsprint – Vi använder oss av designsprintar som metod för att på kort tid lösa komplexa problem och utveckla och testa kreativa idéer. Vi arbetar tillsammans med kunden och genererar idéer, skapar prototyper och testar dem med användare.

Visuell design - Studier har visat att visuellt attraktiva produkter och tjänster uppfattas som mer trovärdiga. Bra design bidrar också till att skapa igenkänning, tydlighet och förståelse. Vi har expertis inom många områden, från grafisk form och visuell identitet till animation och UI-design och kan därför leverera kompletta designlösningar.

Workshop facilitering - Vi genomför workshops tillsammans med våra kunder. Det kan handla om kreativa workshops med syfte att generera idéer, designsprintar för att snabbt hitta lösningar på problem eller hackatons för att samla människor och arbeta tillsammans.

Prototyper - Vi bygger protoyper i Figma eller Webflow. De kan användas för att visualisera idéer för investerare, beräkna tidsåtgång för utveckling eller för att kommunicera design och interaktion. Prototyper kan testas med användare och ändringar kan utföras inför utveckling vilket sparar pengar.

Designprocessen

Vi arbetar utifrån en användarcentrerad designprocess som hela tiden utgår ifrån användarnas behov. Den innehåller fem faser: Undersöka, fokusera, ta fram idéer, testa idéer, och förverkliga dem.

I den undersökande fasen genomför vi user-research för att samla kunskap om användarna med hjälp av till exempel användarintervjuer, tester och observationer. Denna fas innefattar också research om företagets interna behov, såsom tekniska begränsningar, effektmål eller konkurrensanalys. Fokusera-fasen handlar om att definiera, dokumentera och visualisera de insikter vi samlat på oss. Vi definierar de problem vi ska lösa. Vi visualiserar användarnas behov och dokumenterar insikter och lösningsförslag. Nu är det dags att ta fram idéer och lösningsförslag. Vi genomför workshops där vi utforskar hypoteser och visualiserar lösningsförslagen med hjälp av designskisser, wireframes, flödesdiagram eller prototyper. Att testa idéer och lösningsförslag med faktiska användare är en viktig del av designprocessen. Genom att testa kontinuerligt säkerställer vi att vi inte lägger tid på att utveckla fel lösningar. När vi har testat och utvärderat lösningarna är det dags att förverkliga dem. Vi jobbar nära utvecklare och har en kontinuerlig dialog för att tillsammans lösa problem eller tekniska hinder som kan uppstå.

Case: STIL

Engagerat samarbete genererar tillgänglig webbplats

Dark Patterns

Blir du lurad på nätet?

Tjänstedesign

Vad menas med tjänstedesign?

Designsprint

Vad är en designsprint?