Designprocessen

Dasignprocessen illustration

Vi arbetar utifrån en användarcentrerad designprocess som hela tiden utgår ifrån användarnas behov. Den innehåller faser där man först samlar insikter om problemet och användarnas behov, därefter tar fram lösningsförslag och slutligen testar förslagen med användare. Vi kan hjälpa er igenom hela processen eller erbjuda hjälp med specifika aktiviteter beroende på var ni befinner er i ert projekt.

1. Undersöka

Alla produkter och tjänster vi tar fram ska utgå ifrån faktiska människor och deras behov. För att få bästa möjliga kunskap om användarna gör vi en förstudie där vi använder oss av olika UX research-metoder. Det handlar om att samla kunskap om användarna med hjälp av exempelvis användarintervjuer och observationer. Det innefattar också research om företagets interna behov, så som tekniska begränsningar, eller hur företagets produkter eller tjänster förhåller sig till konkurrenter.

Om det inte finns möjlighet att genomföra en förstudie kan vi använda en annan metod som kallas Hypotesdriven design, där vi i början av projektet ställer ett antal hypoteser eller antaganden som vi kontinuerligt testar och validerar under projektets gång.

2. Fokusera

Den här fasen handlar om att definiera, dokumentera och visualisera de insikter vi samlat på oss i den undersökande fasen. Vi definierar vi de problem vi ska lösa med eller i produkten eller tjänsten. Vi sammanställer insikterna och visualiserar användarnas behov. Vi dokumenterar insikter och lösningsförslag. Dokumentation kan se olika ut. Det kan handla om user storys, kundresor, personas, prototyper eller skisser.

Vi avgränsar och prioriterar också i projektet för att inte fokusera på för många eller för stora problem på en gång. Prioritering är en viktig del i att ta fram lösningar som fungerar för alla användare och enheter.

3. Ta fram idéer

Nästa fas går ut på att generera idéer och ta fram förslag på lösningar. Ofta startar vi fasen med workshops där vi utforskar idéer och hypoteser som sedan kan utvecklas till designförslag.

Lösningsförslag visualiseras med hjälp av olika skissmetoder såsom wireframes, flödesdiagram, designskisser och prototyper där vi fokuserar på hur användarna interagerar med produkten eller tjänsten. Förslagen utvärderas och testas kontinuerligt tills vi kommer fram till en bra lösning.

En produkts visuella design är viktig ur flera aspekter. Visuellt tilltalande produkter är trevliga att titta på så klart. Men studier har visat att användare uppfattar visuellt attraktiva produkter som mer trovärdiga. Bra visuell design bidrar också med att skapa ordning och underlätta för användaren att hitta vad den söker.

4. Testa idéer

Att testa lösningar och koncept på faktiska användare är en viktig del av designprocessen. Genom att testa kontinuerligt säkerställer vi att vi inte lägger tid på att utveckla fel lösningar. Vi testar allt från enkla pappersskisser till mer avancerade prototyper som liknar den färdiga produkten. Vi kan också testa existerande produkter och tjänster för att hitta sätt att förbättra användarvänligheten.

5. Förverkliga

När vi har testat och utvärderat lösningarna är det dags att förverkliga idéerna. Vi jobbar nära utvecklare och har en kontinuerlig dialog för att tillsammans tackla problem eller tekniska begränsningar som kräver justering av designen.