När Skogsstyrelsen skulle ta steget mot ett nytt intranät fick Metamatrix förtroendet att inleda arbetet genom att genomföra en användar- och behovsanalys. Resultatet visualiserades med hjälp av en effektkarta som tydligt visar hur det kommande intranätet kan skapa nytta, nå upp till effektmålen och samtidigt bli värdefullt och användbart för användarna.

Semistrukturerade djupintervjuer ger bra underlag

För att få ett bra underlag till analysen genomförde vi ett tjugotal semistrukturerade djupintervjuer med medarbetare över hela Skogsstyrelsen.

Analysen av intervjuerna gav oss en första hypotes av olika användargrupper och deras användningsmål som vi dokumenterade i ett utkast till effektkarta. Efter en workshop på Skogsstyrelsen finslipades såväl användargrupperna som användningsmål. Samtidigt arbetade vi tillsammans fram en rad lösningsförslag för att möta användningsmål.

Effektkarta och rapport som komplement

Efter intervjuer och workshop fanns det en stor mängd med användningsmål och förslag på lösningar (idéer, funktion, innehåll) som kopplade till olika användningsgrupper. För att få fram ett bra resultat bearbetades effektkartan i flera iterationer.

De insikter som inte passade in i effektkartan sammanställde vi i en rapport som kompletterade effektkartan på ett bra sätt. Det handlade till exempel om intervjupersonernas övergripande synpunkter och tankar på både nuvarande och kommande intranät, samt deras behov av att använda ett kommande intranät i mobila enheter och vad det skulle innebära för krav på intranätet.

"Effektkartläggning är en bra användarcentrerad metod som bygger på att man skapar en röd tråd från effektmål till lösningsförslag. När prioriteringen är klar är det enkelt att gå vidare in i ett utvecklingsprojekt och kombinera med Scrum och en agil utveckling", säger Pia Flodquist, digital strateg på Metamatrix.

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Dess uppgift är att verka för att skogen tas omhand så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås.