Bakgrund

STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är en ideell förening och ett assistanskooperativ som bildades 1984. Organisationen tillhandahåller eller anordnar personlig assistans för medlemmar i sin förening. Idag anställer STIL cirka 1800 personliga assistenter och 20 kontorsmedarbetare. STIL arbetar också med opinionsbildning och är en del av den internationella Independent Living-rörelsen.

STIL har haft flera olika leverantörer kopplat till sina digitala kanaler och letade efter en engagerad samarbetspartner med kapacitet att både arbeta om webbplatsen och hålla ihop helheten. När vi började vårt samarbete hade STIL precis tagit fram en ny kommunikationsplattform och arbetat om innehållet på sin dåvarande webbplats. Man stod också i begrepp att lansera en ny grafisk profil. Dessa delar blev grunden för det koncept vi tog fram för den nya webbplatsen.

Uppdrag

Målgrupp

STIL:s webbplats har ett flertal målgrupper. De primära målgrupperna är medlemmar och potentiella medlemmar. Personer som har, eller borde ha, assistans samt deras anhöriga. Man har också ett aktivt opinionsbildande arbete varför en viktig målgrupp är opinionsbildare och beslutsfattare. STIL vänder sig också till sina anställda varav de flesta är assistenter i kooperativet. Slutligen har STIL stödmedlemmar som en uttalad målgrupp eftersom de är viktiga för rörelsens utveckling.

Målsättning

STIL hade följande mål med att bygga en ny webbplats:

  • Fler med personlig assistans väljer STIL som assistanssamordnare.
  • Skapa engagemang kring STIL:s politiska arbete genom att få fler att engagera sig i rörelsen.
  • Framstå som en attraktiv arbetsgivare.
  • En plats för att hitta bra information om Independent Living och livet med funktionsnedsättning.

Förväntningar

STIL hade flera viktiga förväntningar gällande design och interaktion på sin nya webbplats. Man ville förtydliga och renodla användarupplevelsen. Man ville förenkla funktioner och minimera komplexiteten på siten. Webbplatsen skulle SEO-optimeras och framför allt vara tillgänglig och möta WCAG:s krav om nivå AA. Det skulle också vara enkelt för redaktörer och andra som arbetar med webbplatsens CMS att utföra sina arbetsuppgifter.


Visuellt önskade sig STIL en tydlig, enkel och inbjudande design som förmedlar STIL:s värdeord; personligt, optimistiskt, visionärt, passionerat och utmanande.

Utmaning

Det absolut viktigaste för STIL i arbetet med att ta fram en ny webbplats var tillgängligheten. Med många användare med olika typer av funktionsnedsättningar var det av yttersta vikt att alla användarbehov tillgodoses och att siten fungerar med alla typer av hjälpmedel. Därför utvecklades arbetet till att omfatta utveckling och anpassning av den nya grafiska profilen så att den blev tillgänglig enligt WCAG:s nivå AA i alla digitala miljöer.

I år firar STIL 40 år och har tagit fram en ny kommunikationsplattform för att hjälpa till att uppmärksamma detta. Det var därför viktigt för STIL vad den nya webbplatsen skulle förmedla för känsla. Designen skulle andas optimism, framåtanda och självförverkligande. Det ska inte upplevas som att man måste vara politiskt engagerad för att välja STIL som assistansanordnare. Man ville förmedla att STIL är till för alla och samtidigt en spelare att räkna med i den politiska debatten.

Genomförande

Arbetet med STIL:s nya webbplats har genomsyrats av ett nära och engagerat samarbete mellan Metamatrix och STIL. Från startuppmöte ända fram till acceptanstester och lansering har vi haft en tät dialog och hjälpts åt med arbetsuppgifter och bollat idéer. Detta har bidragit till en känsla av gemensamt ansvar och eliminerat många missförstånd. Beslut har kunnat tas vid behov vilket bidragit till att arbetet inte dragit ut på tiden.

Start-up

Vi började arbetet med att sätta mål och riktning för den nya webbplatsen genom att tillsammans skriva Users Stories. Dessa användes för att förtydliga användarbehov och organisatoriska mål och utifrån dessa bestämma vilka funktioner som behövdes på siten. Vi prioriterade de User Stories vi tog fram utifrån användarbehov och budget och bestämde vilka som skulle ingå i den första versionen av webbplatsen.

Struktur

Nästa steg var en strukturworkshop med Metamatrix och representanter från STIL. Under tre timmar sorterade vi innehållet och använde oss av en anpassad version av card-sorting för att ta fram och utveckla webbplatsens informationsarkitektur. Resultatet blev en omarbetad sitemap som användes som underlag när innehållet flyttades och omarbetades från den gamla webbplatsen till den nya.

Visuell form

Vi fortsatte arbetet med att ta fram konceptskisser för den visuella formen på den nya webbplatsen. Vi utgick ifrån den grafiska profilen som vi arbetade om och utvecklade för att vara tillgänglig och fungera väl på webben. Vi tog avstamp i STIL:s nya kommunikationsplattform och de värdeord som STIL vill ska genomsyra både den visuella känslan och hela verksamheten: personligt, optimistiskt, visionärt, passionerat och utmanande. Vi tog fram två spår som vi demonstrerade och diskuterade med representanter från STIL: Sedan mejslade vi tillsammans fram en ny visuell form.

Utveckling och Interaktionsdesign

Under utvecklingsfasen arbetade vi iterativt i sprintar. Stakeholders från STIL arbetade tätt ihop med utvecklare, UX-designer och projektledare från Metamatrix vilket gjorde det möjligt att tidigt uppmärksamma och lösa problem. Det har också bidragit till en tydlig och gemensam målbild för alla som var inblandade i projektet.

Metamatrix designade viktiga flöden som presenterades för STIL för godkännande. Sedan fortsatte sprinten med utveckling av godkända flöden och demonstration av dessa tillsammans med utvecklarteam och STIL. Sprintarna avslutades med testning av de utvecklade flödena och funktionerna vilket utfördes av både Metamatrix och STIL för att bättre hitta och fånga upp problem och buggar.

Utbildning

När acceptanstesterna var klara och arbetet med att lägga upp content på den nybyggda webbplatsen närmade sig genomförde Metamatrix en utbildning för redaktörer och andra på STIL som kommer att arbeta med webbplatsen framåt. Vi gick igenom hur man använder CMS:et och deltagarna fick chansen att ställa frågor.

Resultat

Efter lanseringen har STIL fått många positiva kommentarer från sina användare. Både interna och externa. Resultatet av arbetet är en helt ny, modernare webbplats i Umbraco Cloud med en omarbetad, användarvänlig informationsarkitektur och en färgsprakande visuell design som känns personlig, optimistisk och utmanande. Sidan är tillgänglig i enlighet med WCAG:s krav om nivå AA och har hög prestanda med 95 i betyg.