Dark Pattern är ett samlingsnamn för olika metoder som används av företag och organisationer med syfte att manipulera sina användare till att göra sådant som inte i första hand gynnar användarna själva.

Utnyttjar våra svagheter

Vi människor är inte alltid rationella varelser även om vi gärna vill tro det. Ganska ofta agerar vi, eller tar beslut, utifrån vårt humör, våra instinkter, grupptryck eller känslor som olika situationer lockar fram hos oss. Om man lär sig att förstå vilka mekanismer hos människor som driver oss att ta vissa beslut och utföra vissa handlingar kan man också förutse beteendemönster. Med dessa insikter öppnar sig möjligheter att påverka människor i olika riktningar. Det skulle kunna bidra till att förbättra samhället eller enskilda individers liv, exempelvis genom pedagogiska läroplaner inom skolan, beteendeterapi eller enkla saker som varningsskyltar. Men det går också att använda samma insikter och tekniker för att manipulera människor för mörkare syften.

Vad är ett Dark Pattern?

Termen Dark Patterns myntades av UX-designern Harry Brignull för ungefär tio år sedan. Han ville uppmärksamma och synliggöra manipulativa metoder som används för att lura användare på nätet. Sedan dess har det gjorts flera försök att sammanställa och kategorisera de olika metoderna för att få en heltäckande bild av hur stort problemet är. Det har också genomförts ett antal studier där man försökt ta redan på i vilken utsträckning dessa metoder verkligen lyckas med att påverkar människor och deras val.

Några av de vanligare metoderna är:

 • Confirmshaming
  Ett sätt att utforma ett budskap på ett sätt som ska få användaren att känna sig dum om den inte inte beter sig på det sätt avsändaren vill.
 • Sneak-into-basket
  En metod där man utnyttjar användares inbyggda lathet genom att lägga till extra saker i kundkorgen med förhoppningen att användaren inte uppmärksammar det och betalar extra.
 • Trick questions
  Ett sätt att skapa förvirrande budskap så att användaren helt enkelt missuppfattar och klickar fel.
 • Fake scarcity 
  Skapar en känsla av att det är bråttom eller att det är få kvar av det användaren tittar på. Man vill stressa användaren till att ta ett beslut.
 • Roach motel 
  Man gör det enkelt att gå med men svårt att gå ur. Den här metoden används ofta vid olika typer av kundklubbar eller medlemskap där det är lätt att registrera sig men desto svårare att ta bort sitt konto. 
 • Privacy Zuckering 
  Ett namn på metoder som går ut på att lura användaren att dela sina personuppgifter. Döpt efter Facebooks grundare Mark Zuckerberg eftersom Facebook är ett välkänt exempel på en organisation som använder dessa metoder.

Är det bara dåligt att manipulera beteenden?

När man nyttjar Dark Patterns använder man kunskap om människors beteende på ett manipulativt och omoraliskt sätt, det är de flesta av oss eniga om. Men ibland kan det vara önskvärt att manipulera beteenden för "goda" syften. Samma metoder användas för att hjälpa människor att äta rätt, träna mer, plugga effektivare eller ta hänsyn till miljön. Nudging är en sådan metod där man påverkar människors val genom att "puffa" dem i rätt riktning, utan att begränsa valfriheten. Det kan vara genom att göra det önskade valet roligare eller lyfta fram fördelarna.

Vad blir konsekvenserna av att manipulera användare?

Studier visar att manipulativa metoder gör användare irriterade och frustrerade. Men användningen av Dark Patterns kan även få allvarligare konsekvenser. Det kan handla om ekonomisk förlust när användare drivs till att köpa saker den inte behöver och kanske inte har råd med. Det kan också handla om exempelvis spelberoenden som eldas på med hjälp av Dark Patterns. Oavsiktligt delande av personuppgifter är också ett stort problem som har lett till olika typer av regleringar såsom GDPR.

I studier har man också kunnat påvisa att personer med lägre utbildningsnivå har större sannolikhet av påverkas negativt av Dark Patterns. Det är också ett stort problem för yngre personer som inte hunnit komma så långt i sin skolgång men som spenderar mycket av sin tid i digitala miljöer. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar drabbas också hårdare av Dark Patterns.

Även om Dark Patterns kan vara en metod att tjäna pengar och öka kundbasen för företag och organisationer ur ett kortsiktigt perspektiv skadar det nästan alltid relationen med kunderna och användarna i längden. Man har också sett att användare har olika toleransnivå för Dark Patterns beroende på vilken bransch och typ av organisation som använder dem. Vi uppelver exempelvis det som mycket värre om en bank eller en organisation inom offentlig sektor använder sig av manipulation än om en webshop gör det. 

Vem har ansvaret?

I en studie från 2022 från Europakomissionen konstaterade man att 97% av de mest populära webbsajterna och apparna i EU använder sig av minst ett Dark Pattern. Varför används de i så stor utsträckning fast ingen verkar vilja ha dom? Vem är det som är ansvarig för beslutet att använda Dark Patterns och resultatet av det? Och kan det vara ok att använda samma metoder för "goda" syften, eller är det alltid fel att manipulera? Vem bestämmer vad som är rätt eller fel?

I slutändan har alla som tillhandahåller digitala produkter eller tjänster ansvar för att förstå hur manipulativa metoder kan påverka både enskilda individer och samhället i stort. Dessutom är det inte alltid dessa metoder generar det utfall man har tänkt sig. Det viktigaste är att ta ansvar för sin produkt och göra medvetna val.

Källor:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_pattern
https://www.deceptive.design/

Maier, M., Harr, R. (2020)
Dark Design Patterns: An End-user Perspective
Human Technology, 16(2): 170-199
https://doi.org/10.17011/ht/urn.202008245641

EU publications
Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment
Dark patterns and manipulative personalisation : final report
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/606365bc-d58b-11ec-a95f-01aa75ed71a1/language-en

Mathur, A. et al  (´2019)
Princeton University, USA
Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K ShoppingWebsites