Ett agilt arbetssätt bygger på antagandet att vi från början inte kan veta exakt vad slutresultatet ska bli när vi utvecklar något, utan vi låter det växa fram allt eftersom. Det kräver ständiga prioriteringar och ett förändringsbenäget team som är villiga att ifrågasätta tidigare vägval och beslut.

Att arbeta på det här sättet passar oss och våra kunder bra. Vi vet att i stort sett alla projekt förändras under projektets gång. Teamet och du som kund får nya insikter allt eftersom. Omvärlden förändras och nya förutsättningar, krav och önskemål kräver ett anpassningsbart arbetssätt. Arbetssättet stärker också vår relation till dig som kund. Vi ser dig som en del av teamet och har täta avstämningar eftersom vi vet att det ger resultat.

I agil utveckling prioriteras:

  • interaktion mellan människor, framför processer och verktyg.
  • fungerande kod är mer värdefullt än omfattande teknisk dokumentation.
  • samarbete före diskussioner om kontrakt framför formella och långa kravdokument.
  • förändring framför att till punkt och pricka följa en i förväg utstakad plan.

Scrum

Scrum är ett ramverk för att organisera sig och arbeta med agil systemutveckling. Ett arbetssätt som är till för att vi ska kunna ta itu med komplexa utmaningar och samtidigt kreativt och produktivt skapa tjänster som ger största möjliga nytta och värde.

Sprintar över två-tre veckor

På Metamatrix delar vi in projektet i så kallade sprintar som vanligtvis löper över två - tre veckor. Mot slutet av sprinten presenterar vi vad vi har gjort på ett sprintdemo och diskutera även hur samarbetet fungerat. Framför allt pratar vi om hur vi kan få nästa sprint att fungera bättre.

Sprintupplägget innebär att du som kund får god insyn i hur projektet löper, både vad gäller kvalitet, resurser och tid. Sprintmöten blir naturliga avstämningspunkter. Våra projektledare rapporterar också löpande till dig som kund, för att ni ska kunna fatta beslut om tid, kostnader och resurser.

Scrum master, produktägare och utvecklingsteam

Det finns egentligen bara tre roller i scrum. Scrum master, produktägare och teamet som helhet.

Scrum masters roll är att stötta teamet och se till så att ramverket för scrum följs, att allt rullar på så smidigt som möjligt och att identifiera och motverka hinder för teamet som helhet. Det är en spindeln-i-nätet-roll som ofta innebär att stämma av mot olika aktörer.

Produktägare. Här har du som kund en viktig roll att fylla. Ofta är en projektledare hos våra kunder produktägare i teamet. Produktägarens roll är att prioritera de utvecklingsinsatser som ska göras utifrån vad som gäller just nu. Prioriteringen görs i en backlog. I praktiken gör teamet ofta prioriteringen tillsammans utifrån de förutsättningar som finns för stunden.

Teamet är vad som brukar kallas självorganiserande. Det innebär att de bestämmer gemensamt vem som ska göra vad och hur olika uppgifter ska lösas. Här måste både produktägaren och scrum mastern våga släppa på detaljstyrning och ge teamet ansvar och mandat. Teamet kan bestå av olika kompetenser beroende på projektets komplexitet. De människor som behövs för att slutföra uppgiften ska naturligtvis vara en del av teamet.