Genom att aktivt praktisera användarorientering genom hela projektet och tillämpa agila metoder "in-house" under design- och byggfasen har Suntarbetsliv fått nya erfarenheter och fördjupat kompetensen inom webbutveckling säger Annelie Wahlund, Kommunikationschef Suntarbetsliv, vid projektutvärderingen april 2022.

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna i kommuner, regioner och kommunala bolag - SKR och Sobona.
Suntarbetsliv ger stöd för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i form av kunskaper, verktyg och metoder, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och gällande regelverk på arbetsmiljöområdet.

Screenshot från suntarbetslivs webbplats
suntarbetsliv.se

Uppdraget – redesign av webbplatsen och etablera adekvata arbetssätt

Två av våra konsulter fick uppdraget 2021 att tillsammans med interna resurser på Suntarbetsliv och andra konsulter bilda ett nytt webbteam och i rollerna Produktägare och Fullstackutvecklare genomföra en genomgripande omarbetning av den dåvarande webbplatsen som blivit lite föråldrad och vildvuxen. Föreningens mål med insatsen var att underlätta för användarna att hitta och förstå nyttan med de olika delarna av Suntarbetslivs växande utbud och innehåll.

Insikter-Design-Bygg-Lansering – och kontinuerlig vidareutveckling

Vi inledde med ett gediget insiktsarbete och med hjälp av agila och användarorienterade metoder som effektkarta, Google design sprint, och Kanban genomförde vi först en större redesigninsats med en större lansering efter cirka ett halvår. Därefter fortsatte vi driva kontinuerlig vidareutveckling och verksamhetsutveckling i ytterligare nio månader.

Insatserna vi genomförde innebar ett rejält ansiktslyft och modernisering av hela webbplatsens design och informationsarkitektur - med fokus på ökad användbarhet och tillgänglighet. Även den redaktionella miljön (Wordpress) förbättrades. Navigering- och sökfunktionerna som vi designade och byggde baserades på en gedigen analys av målgruppens behov, organisationens informationsmodell och har vidareutvecklats kontinuerligt efter projektet.

Målen uppnåddes – och arbetet fortsätter

Webbplatsen har vid mätningar hösten 2022 fått goda betyg av användare i enkäter, samt uppnått all time high i antal besökare i oktober 2022.

Efter att konsulterna från Crio genomfört sina uppdrag fortsätter Suntarbetslivs webbteam att med interna resurser genomföra webbplatsens nya roadmap och att arbeta utifrån de agila och användarorienterade metoder för kontinuerlig vidareutveckling som etablerades under projektet.