Innehåll
Vad är en mätplan?
Varför ska en mätplan användas?
Vad ska en mätplan innehålla?
För- och nackdelar
Frågor och svar

Vad är en mätplan?

En mätplan är, som namnet antyder, en plan för vad som ska mätas. Mätplanen kan vara övergripande för en organisations hela digitala närvaro, för en webbplats eller för något som utvecklas på en webbplats.

Mätplanen utgår från någon form av mål. Det kan vara effektmål för digital närvaro eller webbplats, user experience-mål kopplat till ett projekt eller en story eller mål i en innehållsstrategi. Utifrån målen tas nyckeltal och resten av mätplanen fram.

En mätplan kan tas fram på ett kort möte och sammanfattas i en story eller vara ett helt projekt beroende på vad mätplanen ska täcka, ambitionsnivå och tillgänglia resurser.

Vill du ha hjälp med att ta fram en mätplan, ta kontakt med Max Walter på Metamatrix.

Varför ska en mätplan användas?

Det korta svaret är att ni ska ha en genomtänkt målbild för hur webbanalys eller digital analys ska utföras. Det längre svaret är att arbetet med digital analys inte alltid sker på ett konsekvent och effektivt sätt. 

En mätplan är en metod för att alla delar i organisationen ska se värdet av arbetet. Det görs genom att i mätplanen identifiera en hypotes om vilken data och analyser som olika interna målgrupper behöver, i vilket format och hur ofta.

Placeholder 1

Vad ska en mätplan innehålla?

En mätplan kan, beroende på ambitionsnivå och resurser, ha olika omfång. Det är bättre att göra en enklare variant än att inte göra någon alls.

I mätplanen ska följande frågor besvaras:

 • Vilka mål finns?
 • Vilka nyckeltal har respektive mål?
 • Vilka mätvärden och egenskaper påverkar att nyckeltalet ökar eller minskar?
 • Vilka målgrupper finns internt som ska ta del av data?
 • Hur ska olika målgrupper ta del av data och/eller analyser?
 • När och hur ofta ska olika målgrupper ta del av data och analyser?
 • Hur och i vilka verktyg ska data samlas in?

Mätvärden och egenskaper som påverkar nyckeltal är data som ger en förklaring på varför nyckeltal ökar eller minskar. Om ett nyckeltal är antalet nya medlemsansökningar kan mätvärden och egenskaper för det vara rekryteringskampanjer, digital marknadsföring och avhoppsfrekvens på medlemsflödet. Hur de förändras förklarar varför nyckeltalet förändras.

Förhållande mellan mål, nyckeltal, mätvärden och egenskaper som påverkar nyckeltal och övrig data.

Alla målgrupper internt är inte intresserade av att själva följa upp mätvärden som påverkar nyckeltalen. De vill se om nyckeltalen ökar eller minskar för att se att målen uppnås. Men mätvärdena och egenskaper kan för dem användas för att förklara varför nyckeltalen har gått upp eller ner över en tidsperiod.

Mätplanen behöver vara konkret med hypoteser om hur mycket nyckeltal ska stiga eller minska. Det är bra att ange exempel på vilken typ av åtgärder som kan påverka nyckeltalen i positiv eller negativ riktning.

I mätplanen kan också frågor kring data governance besvaras om det inte sker i annat dokument eller sammanhang.

Placeholder 2

För- och nackdelar

Fördelar med en mätplan:

 • Ger en tydlig plan för vad som behöver göras för att kunna mäta mål med olika nyckeltal.
 • Användarcentrerad angreppssätt där användarna är de internt som ska ta del av data.

Nackdelar med en mätplan:

 • Behöver vara ett levande dokument vilket tar resurser. Då är det bättre att göra en mindre detaljerad mätplan.
 • Ännu ett dokument att hålla reda på och uppdatera kontinuerligt.

Frågor och svar

Vad är en mätplan?

En mätplan, som namnet antyder, är en plan för vad som ska mätas, hur det ska mätas, vem som ska ta del av det och hur och när de ska del av det som mäts. Mätplanen kan vara för en webbplats eller för en organisations hela digitala närvaro. Men den kan också vara för ett delprojekt eller en story i backloggen som behöver följas upp.

Vad ska en mätplan innehålla?

En mätplan ska innehålls mål, nyckeltal, mätvärden och egenskaper som påverkar nyckeltal, vilka interna målgrupper som ska ta del av data, hur och när dem ska göra det. Dessutom kan det ingå en plan för hur spårning tekniskt ska implementeras.

Hur ofta ska en mätplan uppdateras?

En mätplan ska uppdateras minst en gång om året eftersom mål, nyckeltal och mätvärden ofta förändras. Skälet till förändringar kan komma från organisationen men kan också vara att större kunskap leder till nyckeltal och mätvärden och egenskaper som påverkar dem blir inaktuella.

Tas mål fram samtidigt som en mätplan fram?

Nej, att ta fram mål ska tas fram separat eftersom det kräver andra typer av kunskaper för att få bra.