Informations- eller innehållsstrukturen på en webb, ett intranät eller en digital tjänst ska fungera för både människor och sökmotorer. Den ska vara effektiv, vara sökmotoroptimerande, lyfta ert varumärke och samtidigt vara hållbar. Att den ska vara hållbar innebär till exempel att när ni får ett nytt uppdrag, tar fram en ny produkt eller det föds en ny avdelning i organisationen ska det inte kräva en ny ingång i menyn.

Målet är att ta fram en struktur som hjälper användarna att hitta det innehåll de söker och utföra det de kom till webbplatsen för att göra.

Användarnas behov styr strukturen

Grunden i en struktur finns bland användarnas behov. Din uppgift är att göra det lätt för besökarna att hitta fram till det innehåll som löser deras behov. Utgå alltid ifrån användarna och deras behov och önskemål när du strukturerar innehåll eller tar fram sökord för rubriker, länkar och menyer. En behovsanalys hjälper dig på vägen!

Sex steg för att ta fram en informationsstruktur:

  1. Ta fram syfte och mål för webbplatsen.
  2. Gör en behovsanalys för att ta reda på användarnas behov.
  3. Ta fram en bruttolista på innehåll som användarna vill ha utifrån behovsanalys och digital analys.
  4. Workshoppa fram nya förslag på struktur utifrån bruttolistan. En bra metod är kortsortering.
  5. Skapa en struktur utifrån förslag från kortsorteringen, ert varumärke, sökord, era mål och standarder.
  6. Testa strukturen, exempelvis med verktyget TreeJack från Optimal workshop.

Tänk på att kategorisera informationen på ett för användarna logiskt sätt. Informationsstrukturen fungerar ju som en tratt med övergripande och breda rubriker i de högra menynivåerna och mer detaljer längre ned i strukturen. Tänk på att: det som är logiskt för användarna skiljer sig ofta från det som är logiskt för organisationens sätt att tänka. 

Ha inte heller för många ingångar och nivåer, utan utgå ifrån principen ”mobile first”. Strukturen behöver vara lätt att överblicka i mobilen.

Olika typer av innehållsstrukturer

Det finns olika typer av struktur som kan vara bra att hålla i bakhuvudet när du bygger. Tänk på att inte blanda olika typer alltför mycket. Följ gärna logiken i strukturen hela vägen ner i en del av  eller hela strukturen.

Några olika inriktningar på struktur är:

Struktur som följer processer

Processorienterade informationsstrukturer följer de olika processerna som användarna vill göra, eller som ni vill att användarna ska göra. Några exempel är att följa en köpprocess eller processen för att Bli medlem i en medlemsorganisation. Det finns också en process för kunskapsinhämtning som går från enkel till djupare kunskap.

Struktur på intranät och processer

På många intranät föds tanken på att skapa en struktur som är uppbyggd efter de interna arbetsprocesserna eller enbart efter hur ni är organiserade internt. Här kan det gå snett. Allt för många gånger visar det sig att de dokumenterade processerna inte riktigt följer det arbetssätt som finns i organisationen, eller att processerna inte är kända av alla. Det leder till att alla inte hittar det de vill i en sådan struktur. Och om strukturen enbart är uppbyggd efter avdelningar eller enheter är det lätt att det blir snett när vi idag många gånger arbetar tillsammans över avdelningsgränser, vilket strukturen kan behöva stödja. Testa alltid strukturen på era medarbetare innan du implementerar den på intranätet.

Kategorier som taggar och metadata

En annan vanlig struktur är när innehållet visas beroende på vilka kategorier besökarna väljer, eller vilka sökningar som hen gör. Det här är en vanlig struktur till exempel på e-handelssajter eller på bloggar där användaren gör en sökning och får upp det som matchar. Ofta ligger även kategorierna öppna så att användarna kan klicka sig ner bland dem också. Som ett alternativt sätt att navigera på webbplatsen.

Struktur efter ämnen

En ämnesstyrd struktur är när innehållet är indelat efter specifika områden eller konkreta ämnen. Ofta blandas den här typen av struktur med någon typ av process. Det här är en väldigt vanlig struktur på alltifrån tidningssajter till myndigheter,

Testa strukturen på användarna

Testa gärna strukturen på användare innan du sjösätter den så du säker på att användarna hittar rätt innehåll. Det finns två vägar att gå, antingen gör du det som en integrerad del i ett allmänt användningstest, eller så använder du ett digitalt verktyg som enbart testar strukturen. Det finns bra online-verktyg att använda. TreeJack av företaget Optimal workshop funkar bra. Efter ett genomfört test får du bra statistik och ser med nya ögon på den struktur du tagit fram.