Bullerkarta för Stockholm

Stockholms stad har lanserat bullerkartan som är en tjänst där man kan se ljudnivåer i detalj på olika platser i Stockholm. Ljudnivåerna baseras på den senaste strategiska bullerkartläggningen från 2022 och kommer att kontinuerligt uppdateras. Bullerkartan visar beräknade ljudnivåer på ett årsmedeldygn från väg- och spårtrafik. Ljudnivåerna visas vid bostäder och inte vid andra byggnader. Buller från flygtrafik är inte med i de ljudnivåer kartan visar. 

Kartan finns som 2D-karta och som 3D-karta där ljudnivån vid fasad går att utläsa.

Skelleftå för medborgardialog genom AI

Skellefteå har under våren kört pilotprojektet Skelleftå Tillsammans som har syftat till att testa om AI (Artificiell Intelligens) kan användas för att skapa en öppnare, ostyrd och löpande medborgardialog. Målsättningen är att öka insikter kring invånares önskemål och behov och utveckla demokratin. 

I Skellefteå Tillsammans har man samlat in människors idéer på ett ofiltrerat sätt och låtit AI sortera och processa de idéer som kommit in. Kommunen anser att de på det här sättet har fått en mer nyanserad och mångfacetterad bild av invånarnas idéer och erfarenheter än om de som tidigare haft begränsade svarsalternativ inom förutbestämda kategorier. 

Försäkringskassans Teams-alternativ

Försäkringskassan har tagit fram en samarbetstjänst Safos (Samarbetsplattform för offentlig sektor) som bygger på öppna källkodsverktyg som Nextcloud för dokumenthantering och -delning och Jitsi och Element för videomöten och chatt. 

Esam (program för samverkan mellan 36 myndigheter) har avrått för användning av amerikanska molntjänster i offentlig sektor, som Teams, på grund av övervakningslagar som Cloud act och Fisa. Försäkringskassan började arbetet med Safos-plattformen 2020-2021 och de tog avstamp i att just de stora etablerade molntjänsterna inte skulle användas men att behovet inom myndigheten var att ha funktionalitet för videomöten, chatt och att dela dokument. Det har även varit viktigt att minska inlåsningseffekterna samt att plattformen ska kunna användas i mobil. 

Hurra!! GDPR firar 5 år!

25 maj firade GDPR 5 år. Så här efter fem år har den allmänna medvetenheten om dataskydd och individens rättigheter ökat vilket har lett till ökad efterfrågan på transparens och kontroll av personuppgifter och hur de används. Tillsynsmyndigheter i olika länder har utfärdat riktlinjer och vägledningar för att förtydliga hur förordningen ska tolkas. Under dessa år har även en rättspraxis börjat växa fram genom rättsfall och domstolsbeslut. 

I artikeln "5 år med GDPR - lärdomar och framtidsspaningar" spanas det att GDPR framåt kommer att utvecklas med regleringar för AI och att sanktioner kommer drabba fler när tillsyn kommer göras på organisationer oavsett storlek.