De åtta stegen för att planera och ta fram innehåll till en webbplats är:

  1. Målformuleringar och organisationens förväntningar.
  2. Interna prioriteringar avgör er ambitionsnivå.
  3. Lära känna användarna.
  4. Inventera innehållet.
  5. Ta fram en informationsstruktur.
  6. Skriv om, rensa och ta fram nya texter.
  7. Använda riktigt innehåll i designarbetet och testa.
  8. Dags att migrera.

Steg 1: Målformuleringar och organisationens förväntningar

Det allra första är att komma överens om er målsättning och vad ni vill uppnå med det nya innehållet eller webbplatsen. Vad ska den nya sajten ge för effekt? Och specifikt för innehållet: Hur ska innehållet hjälpa er att nå de målen?

Ta också reda på vilka krav eller förväntningar det finns i organisationen. Ni behöver få svar på frågor som: Finns det lagkrav på innehåll som måste finnas? Vilka marknadsföringsmässiga eller kommunikativa mål finns som innehållet ska stötta?

Steg 2: Interna prioriteringar avgör er ambitionsnivå

Vad är viktigast internt när det kommer till tid, kvalité och resurser. Svaret kommer att sätta ramarna för och avgöra er ambitionsnivå genom hela projektet.

Steg 3: Lära känna användarna

Ni behöver också komma era användare in på livet och förstå det de förstår. Ta reda på deras behov och se hur ni passar in i deras liv. Ert innehåll ska hjälpa användarna att nå sina mål, drömmar och lösa deras problem.

Om ni har tid och resurser

Steg 4: Inventera innehållet

Dags att inventera det innehåll ni har på webbplatsen idag. Det smidigaste verktyget är ofta ett excelark där en rad i excelen är en enskild webbsida och kolumnerna är övriga parametrar ni behöver hålla reda på. Vilka kolumner just ni behöver för ert innehållet skiljer sig ofta från organisation till organisation, men några vanliga parametrar brukar vara faktaägare, plats i strukturen, prioritering, rubrik, title, användargrupp, sökord och så vidare.

Värdera innehållet under tiden som ni gör inventeringen för att ta reda på vilket som är ert bästa innehåll. Tänk då både ur användarnas synvinkel (nytta) och vilket innehåll som hjälper att nå målen (effekt). Gradera innehållet på en skala från 1-5 så vet ni vilket som är ert bästa innehåll. Innehåll med sämre betyg bör ni kasta eller skriv om.

Steg 5: Ta fram en informationsstruktur

Grunden för informationsstrukturen finns i användarnas behov och era målformuleringar.

Vägledning i ert arbete

Steg 6: Skriv om, rensa och ta fram nya texter

Kontakta faktaägare och de ni behöver diskutera med för att få fram ert nya innehåll. Vad tänker de om innehållet? Hur ser deras bästa kundberättelser ut? Vad ska ni lyfta för att hjälpa just deras användare på allra bästa sätt.

Var beredd på att möta och diskutera organisationens inifrånperspektiv. Ofta behöver ni vända på perspektiven för att få organisationen att se det ni ser och förstå det ni förstår om användarna. Ju mer ni får organisationen att förstå användarna, desto lättare kommer ni att ha i era diskussioner kring innehållet.

Steg 7: Använd riktigt innehåll i designarbetet och testa löpande

Ett tätt samarbete med designers är viktigt för ett lyckat slutresultat. Ni behöver vara överens om hur den nya webbplatsen ska se ut och fungera. Använd så långt det är möjligt riktigt innehåll i era skisser, och så tidigt som möjligt i utvecklingen. Testa sedan det nya innehållet på användarna. Testa ord, begrepp och innehållet övergripande? Vad fungerar? Vad fungerar inte?

Steg 8: Migrera mera

När webbplatsen är utvecklad är det dags att flytta över innehåll och bygga upp den nya webbplatsen. Bestäm er för om ni vill flytta innehållet sektion för sektion eller om ni vill börja med det mest prioriterade innehållet. Markera i excelarket status på innehållet allt eftersom så ni har kvar kontrollen och överblicken.

Behåll trafiken. Gör redirects!

Glöm inte att göra redirects från den gamla sajten till den nya för att behålla trafiken. Och att tala om för Google vilket innehåll ni tar bort.