Målbild och identifiera målgrupper

Med utgångspunkt i verksamhetens affärsmål hjälper vi till att formulera effektmål för den kommande webblösningen. Tillsammans identifierar vi målgrupperna, det vill säga de användare som vi ska bygga tjänsten för och som så småningom förväntas använda webbplatsen och genomföra olika handlingar som gör att effektmålen uppfylls.

Om det behövs genomför vi en nulägesanalys som hjälper oss att förstå vad som behöver förändras, hur samspelet ser ut mellan olika insatser på webben eller intranätet eller andra mer verksamhetsorienterade aktiviteter som kan hjälpa er internt att framåt anta utmaningarna med era tjänster.

Insamling och värdering av behov

Den externa webbplatsen eller intranätet är till för att användarna effektivt ska kunna göra det de kom till webbplatsen för att göra, lösa en uppgift eller få den hjälp de behöver. I den här fasen utgår vi från de kommande användarna av webbplatsen eller intranätet. Under strukturerade former ber vi användarna att beskriva sin vardag och förklara vilket stöd eller verktyg som krävs för att de ska kunna genomföra viktiga eller vanligt förekommande uppgifter. Vi pratar om deras behov och vad de vill veta, tycka, känna eller göra när de använder lösningen.

Sammanställning och analys

Underlaget från behovsinsamlingen dokumenteras och sedan går vi tillsammans igenom det med er projektgrupp och analyserar materialet. I detta skede är det viktigt att behålla spårbarheten, det vill säga kunna visa på kopplingen mellan behovsanalysen, användarna och deras behov och ett eventuellt lösningsförslag.

Leverabler knutet till detta steg kan vara personas för att göra målgruppen mer levande, en effektkarta eller en kundresekarta.