Innehåll
1. Arbeta alltid utifrån mappvyn
2. Skriv tydliga namn
3. Använd prefix på objekt
4. Bestäm vilket språk som ska användas för namngivning
5. Även om engelska används skriv ut svenska domänord
6. Dela upp mappar med mycket innehåll
7. Arbeta alltid i arbetsytor
8. Skriv tydliga namn på versioner
Sammanfattning

1. Arbeta alltid utifrån mappvyn

Det viktigaste för att hålla ordning och reda i Google Tag Manager är att alltid arbeta utifrån mappvyn. Alla taggar, utlösare och variabler som hör ihop ska ligga i en mapp. Från mappen är det möjligt att lägga in taggar, utlösare och variabler direkt.

När det blir många mappar eller mycket innehåll i en mapp kan flera mappar behöva användas för en funktion. Då kan det vara bra att använda ett gemensamt prefix för mappar som hör ihop.

Försök att aldrig ha några taggar, utlösare eller variabler i "mappen" Oarkiverade objekt.

Exempel på hur mappar kan användas för att dela upp olika typer av spårning. Lägg märket till att "mappen" Oarkiverade objekt är tom.

För att lägga till objekt i en mapp klicka på de tre prickarna längst till höger.

2. Skriv tydliga namn

Objekt i Google Tag Manager som mappar, taggar, utlösare och variabler ska ha tydliga namn som gör dem lätta att förstå vad de gör och när de gör det. Ett längre namn behöver dock inte vara tydligare.

De olika typerna som kan namnges i Google Tag Manager ska namnges på följande sätt;

  • Mappar - Kort beskrivning som beskriver vad taggarna, utlösarna och variablerna ska uppnå tillsammans.
  • Taggar - Ska beskriva vad som ska spåras och till verktyget som data skickas, till exempel ”GA - Event - Klick på utgående länk”.
  • Utlösare - ska beskriva en handling, till exempel ”Klickat på utgående länk” eller ”Scrollat till 50% av sidan”.
    • Variabler - Variabler kan delas upp i två typer. De som används i taggar och de som används för utlösare. Ibland kan en variabel användas både i en tagg och i en utlösare. Den första typen ska vara ett substantiv, till exempel ”Sidadress” eller ”Länktext”. Den andra typen ska namnges utifrån att något ska uppnås, till exempel ”Är inloggad” eller ”Är startsida” utifrån att de antingen ska returnera att påståendet är sant eller falskt.

Se också nästa tips om användning av prefix.

3. Använd prefix på objekt

I mapp-vyn framgår det inte vilken typ av taggar, utlösare och variabler som ligger i varje mapp. Därför ska taggar, utlösare och variabler ha ett prefix som indikerar vilken typ det är. Om du inte namnger vilken typ det är behöver du öppna objektet eller titta under vyerna för taggar, utlösare eller variabler.

En utmaning är hur externa taggar och anpassade taggar och variabler ska namnges. Det viktigaste är vad det är för något i relation till övriga taggar och variabler som finns i behållaren.

Nedan följer vilka prefix vi använder för de inbyggda objekt som finns i Google Tag Manager. Utöver dem finns dels officiella taggar för till exempel Hotjar men också taggar och variabler som andra har utvecklat. Objekttyper som används ofta har en förkortning medan objektyper som används sällan har längre prefix.

Taggar

Namn Prefix
Google Analytics: Universal Analytics GA
Google Analytics: GA4-konfiguration GA4 Settings
Google Analytics: GA4-händelse GA4
Anpassad HTML CH
Anpassad bild Pixel

Utlösare

Namn Prefix
DOM-klar DOM Ready
Fönster inläst Windows Loaded
Sidvisning Pageview
Alla element Clicks
Bara länkar Link Clicks
Elementsynlighet Visibility
Inlämning av formulär Form Submit
Rullningsdjup Scroll
Youtube-video Youtube
Anpassad händelse Event
Historikändring History
Javascript-fel Error
Timer Timer
Utlösargrupp Trigger Group

Variabler

Namn Prefix
HTTP-hänvisningsadress Referrer
Webbadress URL
Anpassat JavaScript JS
Datalagervariabel DLV
Förstapartscookie Cookie
JavaScript-variabel JSV
Overifierat värde (undefined) Undefined
DOM-element DOM
Elementsynlighet Visibility
Variabel for automatisk händelse Vi använder inbyggda variabler istället.
Anpassad händelse Event
Inställningar i Google Analytics GA Settings
Konstant CV
Miljönamn Environment
RegEx-tabell REGEX
Slumptal Random
Uppslagstabell LT
Behållar-id Container ID
Behållarens versionsnummer Container Version
Felsökningsläge Debug mode

4. Bestäm vilket språk som ska användas för namngivning

Bestäm när ni skapar en behållare om engelska eller svenska ska användas i Google Tag Manager. Om det finns någon chans/risk att förvaltning kommer att ske av personer som inte kan svenska ska alltid engelska vara det språk används. Det gör lösningen med förvaltningsbar.

Fördelen med att använda svenska är korrekt ord och begrepp används, så kallade domännamn. Det finns alltid en risk när svenska domännamn översätts till engelska att samma begrepp kommer få olika engelska översättningar över tid. Det kan skapa missförstånd längre fram.

5. Även om engelska används skriv ut svenska domänord

Att översätta svenska domänord till engelska är otukt. Risken är överhängande att samma domänord översätts till olika engelska begrepp. När det sker har första stegen tagit på väg ner till helvetet. Det leder till förvirring, ineffektivitet och i värsta fall att fel uppstår i den data som skickas till olika verktyg.

Man kan använda ordlistor för att veta hur domänord ska översättas men risken är att den ordlistan inte underhålls och snabbt blir en relik i det förflutna. Skriv alltid ut det svenska domänordet även om engelska används!

6. Dela upp mappar med mycket innehåll

Syftet med mappar är att få överblick över taggar, utlösare och variabler som på något sätt hör ihop. När det börjar bli ett dussin eller fler objekt i en mapp kan mappen brytas upp i flera mappar. Google Tag Manager har tyvärr inget stöd för mappar i flera nivåer.

Mappar ligger i bokstavsordning i mappvyn och om du använder gemensamt prefix för mappar som hör ihop är de lättare att hitta i mappvyn.

Spårning av formulär i Episerver har här delats upp i flera mappar för att göra det lättare att hitta rätt del av spårninge.

7. Arbeta alltid i arbetsytor

Om ni ska göra en större ändring i Google Tag Manager, till exempel en mer komplex spårning, kan de ta tid att sätta upp och testa ordentligt. Under tiden ni arbetar kan ni behöva göra andra ändringar i Google Tag Manager. Ni vill inte publicera spårning som inte är klar och ni vill inte behöva ta bort det ni arbetar med.

Lösning för att arbeta med flera parallella uppgifter i Google Tag Manager är arbetsytor eller på engelska workspaces.

När ni skapar en arbetsyta innehåller den en kopia av den senast publicerade behållaren. I den kan ni sedan arbeta utan att påverka standardarbetsytan som alltid har namnet Default Workspace. Nu när ni har flera arbetsytor kan ni i den nya arbetsytan arbeta med den mer komplicerade spårningen. Om ni behöver göra ändringar under tiden kan ni göra ändringen i standardarbetsytan, Default Workspace.

I vänstra kolumnen skapar du upp nya arbetsytor. I gratisversionen av Google Tag Manager är det endast möjligt att skapa upp två arbetsytor utöver standardarbetsytan.

Lista med arbetsytor.

Varje arbetsyta kan ni publicera separat. När ni publicerat en arbetsyta får ni frågan om ni vill uppdatera övriga arbetsytor med uppdateringarna. Google Tag Manager kommer att informera er om det finns konflikter. Se alltid till att uppdatera Default Workspace så inga konflikter uppstår när du själv eller någon annan arbetar med andra uppgifter i Google Tag Manager.

8. Skriv tydliga namn på versioner

Varje gång som behållaren i Google Tag Manager publiceras skapas en ny version av behållaren. När ni publicerar arbetsytan ber Google Tag Manager er att ange ett namn och beskrivning av det som har gjorts. Namnet som anges är det namn som versionen får.

Vy i Google Tag Manager för att publicera och skapa versioner.

I listan med alla versioner blir de enklare att se vilka ändringar som gjorts om alla versioner fått ett bra versionsnamn. Det är extra viktigt när flera personer arbetar i behållaren.

Förutom att ange en tydligt namn bör även den leverantör som gjort ändringen ange företagsnamn som prefix. Det är extra viktigt om det är flera leverantörer som arbetar parallellt i Google Tag Manager.

Lista med de senaste publicerade versionerna av behållare i Google Tag Manager.

Sammanfattning

Det kan ta lite mer tid att ha ordning och reda i Google Tag Manager, men på lång sikt kommer det spara tid både för dig själv och hela din organisation.

Om du tyckt den här artikeln var intressant kanske du tycker någon av följande artiklar är intressant: