För en ny webbplats, eller uppsättning, av Google Analytics och andra verktyg för digital analys tar vi fram en mätplan utifrån de mål ni har för er webbplats och för er digitala närvaro. Vi använder också av annan bakgrundsinformation och vår erfarenhet.

Läs mer om vad en mätplan innehåller här.

Börja alltid med kvalitetssäkring

Om ni redan har en uppsättning av Google Analytics och/eller andra verktyg för digital analys, är vår rekommendation att först kvalitetssäkra den uppsättning som finns innan en mätplan tas fram. Det skapar förutsättningar för att vi ska utnyttja den uppsättning för mätning som finns så effektivt som möjligt.

Från mål till nycketal

Era mål med er digitala närvaro kan vara effektmål, affärsmål eller något annat som kan ligga till grund för att ta fram nyckeltal. Korrekta mål för er digital närvaro är nödvändigt för att ni ska kunna arbeta data-drivet. Om målen ni har är övergripande kan de behöva brytas ner för att nyckeltal ska kunna tas fram på en rimlig nivå.

Utifrån målen bestäms nyckeltal som ska ge en indikation på om ett mål har uppnåtts. Ett nyckeltal ska vara något som kontinuerligt kan följa upp. Ofta kallas nyckeltal för KPI:er, Key Perfomance Indicators. Ibland kan ett nyckeltal vara något som finns inbyggt i Google Analytics, t.ex. sidvisningar eller sessionslängd. Ibland behöver ni lägga till extra spårning för att spåra vissa nyckeltal, t.ex. sidvisningar för tack-sidor, e-handelsspårning eller klick på vissa länkar.

Följa upp nyckeltalen

Nyckeltal är värdelösa om de inte kan följas upp lätt och effektivt. Sista steget i mätplanen är att bestämma hur nyckeltalen ska följas upp. Vi vill kunna svara på frågorna när, hur ofta och av vem som nyckeltalen ska följas upp av. 

Olika roller i en organisation har ofta olika behov av att följa upp mål. En ledningsgrupp vill se övergripande trender medan en webbredaktör vill kunna följa upp på en mer detaljerad nivå. Nyckeltalen kan antingen presenteras i dashboards så att olika roller själv kan konsumera datan och göra analyser. Eller genom skriftliga rapporter och/eller presentationer som vi presenterar för er.

När mätplanen är färdig finns en grund för att sätta upp olika verkyg för digital analys och kvalitetssäkra dem, skapa dashboards och analysera och förbättra webbplatsen.

Varför en mätplan?

Ni ska ta fram en mätplan för att:

  • alla i organisationen ska veta vilka som är de viktigaste nyckeltalen för er digitala närvaro,
  • vem som är intresserade av vilka nyckeltal i organisationen,
  • hur ofta nyckeltal ska följas upp och
  • hur data för nyckeltal ska samlas in.

Vill du ha hjälp med att ta fram en mätplan, ta kontakt med Seoyun Heo på Metamatrix.